VEDTÆGTER

§ 1.    Foreningens navn er Holberg-Samfundet af 3. December 1922. Samfundets formål er at udbrede og befæste kendskabet til Holbergs værker gennem et samarbejde mellem den videnskabelige forskning og den folkelige interesse.

§ 2.   Medlem kan enhver blive, der ønsker at støtte Samfundets formål. Medlemskab opnås ved henvendelse til Samfundets kasserer og efter at have indbetalt kontingentet. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmerne modtager de skrifter, Samfundet måtte udgive, enten vederlagsfrit eller for en mindre betaling, og har fri adgang til de sammenkomster, Samfundet afholder. Bestyrelsen kan optage udlændinge som korresponderende medlemmer. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Såvel æresmedlemmer som korresponderende medlemmer er kontingentfri.

§ 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at lede Samfundet. Samfundet ledes af en bestyrelse, bestående af den valgte formand og 4-6 af generalforsamlingen valgte medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen fordeler selv posterne som næstformand, kasserer og sekretær i mellem sig. Genvalg kan finde sted. Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisor for et år ad gangen. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælger den følgende generalforsamling et nyt medlem for den resterende tid af den udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Bestyrelsen søges sammensat således, at både Holberg-forskningen og den sceniske Holberg-fremstillings forskellige sider bliver repræsenteret.

§ 4. Samfundets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer (jf. dog §§ 6 og 7). Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes i maj eller juni, indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent og [evt. sekretær samt] godkendelse af dagsorden

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. [regnskabet bør udsendes med indkaldelsen]

4: Indkomne forslag

5: fastsættelse af kontingent

6: Valg af formand – valgperioden er 2 år

7: Valg af de øvrige medlemmer af bestyrelsen – valgperioden er 2 år

8: Valg af 2 suppleanter – valgperioden er 1 år

9: Valg af revisor

10: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. april. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt blot tre medlemmer ønsker det. På generalforsamlingen aflægger formanden en årsberetning, og kassererer fremlægger det reviderede regnskab. Eventuelle forslag behandles, og derpå foretages eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisorer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller på motiveret begæring af mindst 1/3 af Samfundets medlemmer. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget begæringen og med 8 dages varsel. Bortset fra de i §§ 6 og 7 nævnte træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

§ 5.   Samfundet regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor Kassereren bør fremsende regnskabet til revision inden udgangen af februar måned. Revisionen bør være tilendebragt inden udgangen af april måned.

§ 6. Det af Samfundet oprettede Bogfonds mindler, som skal så på en særskilt konto, kan kun bruges til at støtte udgivelsen af Holberg relevant litteratur såvel trykt som elektronisk. Samfundets bestyrelse er også bestyrelse for Bogfonden. Bogfondens regnskab er kalenderåret og det skal også revideres af Samfundets revisor(er) og sammen med Samfundets almindelige regnskab fremlægges på generalforsamlingen.  

§ 7.   Forslag til ændring af lovene kan behandles af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Lovændringer kan kun finde sted ved vedtagelse af ¾ af de afgivne stemmer.

§ 8.   Samfundet ophævelse kan kun finde sted, ved en urafstemning blandt medlemmerne hvor mindst 2/3 stemmer for. Ved Samfundets ophævelse forestår bestyrelsen likvidationen. En mulig overskydende kapital, restoplag af bøger eller andre midler tilfalder Holbergsamlingen på Tersløsegård.